środa, 22 sierpnia 2012

Elementarny system transakcyjny na EURUSD – miary zysku i ryzyka


Kontynuując omawianie przykładowego prostego systemu transakcyjnego chciałbym poruszyć kwestię oceny jakości systemów. Oczywiście w postaci ilościowego ujęcia zysku i ryzyka, nieodłącznie towarzyszącego operacjom na rynkach terminowych. Podejście ilościowe, czyli wyrażane w postaci liczb a nie opisów słownych, jest konieczne, ponieważ wspomniane wyżej miary i wskaźniki jakości będą niezbędne do przeprowadzania procesów optymalizacji systemu. Są to zresztą zupełnie podstawowe pojęcia, myślę jednak że warto je przypomnieć i zebrać w jednym miejscu.

Aby nie rozpisywać się zbytnio od razu przejdę do przypomnienia najprostszego miernika jakości systemu, jakim jest łączny skumulowany zysk (ang. cumulated gain) osiągnięty w całym rozpatrywanym okresie działania tego systemu. W bieżącym przykładzie odpowiada to przyjętemu okresowi symulacji. Oczywiście w pośrednich chwilach czasu wyraża się on poprzez sumy częściowe od początku do danej chwili.

Z kolei klasycznym miernikiem ryzyka strategii jest obsunięcie (ang. drawdown) które dla danej chwili wyrażane jest poprzez odjęcie bieżącego skumulowanego zysku od maksymalnej jego wartości osiągniętej od początku działania systemu do danej chwili. Natomiast maksymalna wartość tej różnicy, również wyznaczana na przedziale do rozpatrywanej chwili włącznie, jest nazywana maksymalnym obsunięciem (ang. maximum drawdown). Nietrudno zauważyć, że ta druga wielkość rozpatrywana jako funkcja czasu ma własność monotoniczności – jest funkcją niemalejącą. Wynika to wprost z jej definicji, gdyż dla rozszerzającego się zbioru wartości maksimum nie może się zmniejszać.

Ilustracją powyżej przypomnianych pojęć jest wykres obrazujący krzywe kapitału (czyli w istocie skumulowane zyski, pośrednie i końcowy) oraz wspomniane wskaźniki dla gracza stosującego przykładową strategię z rodziny systemów transakcyjnych omawianych niedawno. Dodatkowo, jak poprzednio, wykres prezentowany jest na tle odpowiednio przeskalowanych zmian kursów zamknięcia pary EURUSD. Myślę, że pomaga on w intuicyjnym zrozumieniu sensu omawianych wielkości liczbowych.


Dodatkowo poniżej przedstawiłem również dwa inne, nieco mniej popularne, jakkolwiek również ciekawe i ważne wskaźniki. Jeden z nich mierzy czas (wyrażany oczywiście jako liczba interwałów) jaki minął od ostatnio osiągniętego maksimum skumulowanych zysków i nazywany jest niekiedy okresem płaskim (ang. flat period). A drugi z nich, nazywany najdłuższym okresem płaskim (ang. longest flat period), analogicznie jak przy konstrukcji miar obsunięć, stanowi maksimum z tego pierwszego, liczone do chwili bieżącej. I, jak nietrudno się domyślić, również on będzie mieć, z samej definicji, charakter niemalejący.

Skoro mamy wskaźniki jakości, to można się zabrać za ich optymalizację. Do tego tematu zatem podejdziemy w następnym kroku.

Kontynuacja wątku tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz