piątek, 7 września 2012

Operator wyznaczania sekwencji zysków na drugim poziomie w hierarchicznym systemie transakcyjnym

Kontynuujemy formułowanie założeń i symboli z myślą o konstrukcji systemu transakcyjnego o trzech poziomach hierarchii. Skończyliśmy na omawianiu trajektorii zysków i pozycji przy wykorzystaniu serii rozbiegowej. Uwzględniając jej długość R rekordów, M jako górne ograniczenie długości serii m przeznaczonej do optymalizacji parametru p, oraz N rekordów przeznaczonych do właściwej symulacji, wszystkie sekwencje z wynikami transakcji będą zawierać łącznie (1+pmax-pmin)*(1+R+M+N) rekordów. Informacje zawarte w tych rekordach należy teraz odpowiednio przetworzyć tak, aby efektywnie czasowo przeprowadzić optymalizację, zarówno na poziomie parametru p, jak i „piętro wyżej” - dla m. W tym celu zostanie teraz wprowadzony nowy operator.

Zaczniemy od kolejnego doprecyzowania, ale też i uproszczenia oznaczeń. Przy omawianiu kwestii inicjowania znaku pozycji przy optymalizacji wprowadziłem rozszerzony zestaw argumentów funkcji zwracającej jego optymalną wartość. Teraz na powrót proponuję skrócenie tego zestawu, czyli pominięcie znaku pozycji inicjującej sekwencję optymalizacyjną. Nie jest to bynajmniej wynik błędu – po prostu teraz, kiedy stosujemy ustalony zbiór trajektorii, nie inicjując ich neutralną wartością przy każdym przesunięciu o jeden rekord do przodu, znak pozycji jest jednoznacznie określony przez indeks rekordu w trajektorii oraz, oczywiście wartość parametru p, dla której ta trajektoria została wyznaczona. Przypomnę zatem, jak ten zapis powinien wyglądać w uproszczonej wersji:
Oczywiście funkcje CG i MDD są teraz wyznaczane dla sekwencji inicjowanych już nie pozycją neutralną, a taką która została wyznaczona na zakończeniu rekordu bezpośrednio ją poprzedzającego. Stąd zamiast liczby 0 jest teraz wartość odpowiednio odczytywana z tablicy wygenerowanych trajektorii. Teraz, korzystając z tej symboliki wprowadzamy operator u


który przyjmując na wejściu sekwencję rekordów OHLC o długości (m+1), czyli od (n-m)-tej do n-tej włącznie, zwraca układ liczb o następującej interpretacji. Pierwsza określa zysk osiągany na n-tym interwale przyjmując wartość parametru p zoptymalizowaną na sekwencji kończącej się o jeden interwał wcześniej. Jak nietrudno zauważyć, sekwencja ta ma długość dokładnie m rekordów. Kolejne dwie liczby to odpowiednio: pozycja początkowa (begin) i końcowa (end) na interwale n-tym. Przy tym zakładam, że ta pierwsza powinna być równa pozycji końcowej na sekwencji optymalizującej. Formalnie można to zapisać następująco:

Tak zdefiniowany operator posłuży nam do generowania sekwencji stanowiących dane wejściowe do optymalizacji na kolejnym szczeblu hierarchii, czyli dla parametru m.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz